3's & Pre-Kindergarten

Jessica Stewart -  OGE3 and IGE3


   Mackenzie Gutin -  IGE3 and OGE3

                                                     
           Vicky Duft - IGE 3 and OGE4

 

             Marissa Meldrom  - OGE 4 and IGE 4


          Cathy Ritzes - AM and PM Pre-K